තීරැ බදු සහනය ඇත්තටම සාමාන්‍ය ජනයාට වාසිද අවාසිද

කතා බහ කරන ආකාරයට වාහන වල බදු අඩු කරාට බයිසිකල් වල මිල ගනන් වැඩිවේ යැයි පවසයි.සාමාන්‍ය වියාපාරිකයින් වැඩියෙන් භාවිතයට ගැනෙන ජපානයෙ ආනයනය කරන MD 90 හෙවත් තැපැල් නයින්ටි වල මිල මෙම බදු සහනය නිසා රැ.40000 කට වැඩි මුදලකින් මිල ඉහල ගොස් ඇත.එයට හේතුව පනවන ලද නව බදු හේතු වෙනි.සාමාන්‍ය ජනයා වැඩියෙන්ම මිලට ගන්නා බයිසිකලයේ මිල ඉහල යාම නිසා  මේකියන සහනෙ ඇති වැඩේ කිමද?
 
Design by Sri Lanka | Bloggerized By Yasantha Ruwan Karunarathne | yasantha.net@gmail.com | Pitigala